Liste häufiger Schacheröffnungen

Schacheröffnung Anfangszüge (häufige Fortsetzung) ECO-Schlüssel
Italienisch1. e2–e4 e7–e5 2. Sg1–f3 Sb8–c6 3. Lf1–c4 (3. … Lf8–c5)C50–C54
Spanisch1. e2–e4 e7–e5 2. Sg1–f3 Sb8–c6 3. Lf1–b5C60–C99
Königsgambit1. e2–e4 e7–e5 2. f2–f4C30–C39
Französisch1. e2–e4 e7–e6 (2. d2–d4 d7–d5)C00–C19
Caro-Kann1. e2–e4 c7–c6 (2. d2–d4 d7–d5)B10–B19
Sizilianisch1. e2–e4 c7–c5B20–B99
Pirc-Ufimzew-Verteidigung1. e2–e4 d7–d6B07–B09
Moderne Verteidigung1. e2–e4 g7–g6B06
Skandinavisch1. e2–e4 d7–d5B01
Abgelehntes Damengambit1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 e7–e6D30–D39
Angenommenes Damengambit1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 d5xc4D20–D29
Nimzowitsch-Indisch1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sb1–c3 Lf8–b4E20–E59
Damenindisch1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sg1–f3 b7–b6E11–E19
Königsindisch1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d6E60–E99
Grünfeld-Indisch1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d5D80–D99
Benoni-Verteidigung1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 c7–c5 3. d4–d5 e7–e6A60–A69
Holländisch1. d2–d4 f7–f5A80–A99
Englisch1. c2–c4 (1. … e7–e5 oder Sg8–f6 oder c7–c5)A16–A39
Sokolski-Eröffnung1. b2–b4 nebst Lc1–b2Teil von A001

Kommentare sind geschlossen.